Commissies 

Het zal u duidelijk zijn dat onze tennisvereniging zonder de inzet van de leden niet kan functioneren en daar zijn we als leden gezamenlijk verantwoordelijk voor. De verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vereniging ligt bij de algemene ledenvergadering, die voor de uitvoering van haar besluiten een bestuur heeft gekozen. Eenmaal per jaar, meestal in januari legt het bestuur rekening en verantwoording af en presenteert voor komend jaar het voorgenomen beleidsplan.

Dit bestuur bestaat uit zeven leden die elk specifieke taken hebben:

Bestuur

Functie Naam Email Functieomschrijving Foto
Voorzitter Rob Mooiman Algehele coördinatie, overleg met de KNLTB, Woerdense tennisclubs o.a. via de Woerdense Tennis Stichting, de gemeente Woerden en public relations.
Secretaris Heddie Graveland-Breedveld Secretariaat  
Penningmeester Wilhelmien Berk Financiën en ledenadministratie  
Ledenadministratie Tieneke Warning-Jacobs Het beheren van de ledenadministratie van VEP en het zorg dragen voor ledenpasjes.  
Bestuurslid Paviljoen Joost Roseboom De Paviljoencommissie coördineert alle paviljoenactiviteiten, waaronder inkoop, schoonmaak, aanpassingen in en rondom het paviljoen. De Bardienstcommissie is onderdeel van de Paviljoencommissie en zorgt voor de planning en bewaking van het bardienstrooster.  
Bestuurslid Senioren TC Annemarie Hoiting Technische commissie senioren, coördinatie senioren en junioren en alle seniorenactiviteiten.
Bestuurslid Junioren TC Maureen Pietersz-Dekker Technische commissie junioren, coördinatie jeugdtraining en Jeugdplan, organiseren jeugdcompetitie, jeugdclubkampioenschappen, balvaardigheid  
Bestuurslid Baancommissie Boelem Alting Baancommissie, technisch beheer vastgoed, baan en park beheer.  
Bestuurslid Communicatie en Sponsoring Vincent Szabang Communicatie en sponsoring  

Natuurlijk kent onze vereniging ook verenigingsstatuten en een huishoudelijk reglement.

 


 

Alle VEP-activiteiten worden georganiseerd door verschillende commissies waarin leden plaatshebben. Met uitzondering van de kascommissie zijn deze commissies door het bestuur benoemd.
Bestuur en Commissies zijn voor een ieder bereikbaar via de op deze webpagina genoemde emailadressen. Telefoonnummers van bestuurs- en commissieleden zijn voor onze leden te vinden onder het kopje Ledenlijst. Om deze ledenlijst te raadplegen moeten de leden apart inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord.

Indien u wellicht interesse heeft om mee te werken in een van de diverse commissies, neem dan contact op met een commissielid. Hij of zij zal u graag meer vertellen over de werkzaamheden en de hoeveelheid tijd die het van u vraagt.

Commissies

Functie Naam Email Functieomschrijving Foto
Senioren TC Paul Gerwig Coördinatie van alle seniorenactiviteiten en de senioren training.  
Annemarie Hoiting
Justus Romijn  
Joost Roseboom  
Max Uijtewaal  
Yvette van Wijk  
Bart Zuidam  
Competitiecommissie Jomi van Dijk-van den Berg    
Zjoske Epping  
Edmond Geest  
Larissa Hessing  
Annemarie Hoiting
Wilco Meiborg  
Corrie Wennekers-de Goey  
Junioren TC Anouk Beijnes Coördinatie jeugdtraining en balvaardigheid; deelname in Jeugdplan; organiseren jeugdcompetitie en jeugdclubkampioenschappen; diverse andere activiteiten  
Frans Coljé
Jacqueline Dekker-Dekker  
Anouk Groot
Maureen Pietersz-Dekker  
Mascha Scharloo  
Fabio Vasques  
Baancommissie Boelem Alting Technisch beheer vastgoed, baan en park beheer.  
John van Es  
Wouter van Geel  
Paviljoencommissie Cees Blonk De paviljoencommissie zorgt voor alle zaken die met ons paviljoen te maken hebben: inkoop , beheer van de keuken , schoonmaak etc.  
Joost Roseboom  
Björn van der Wiel  
Bardienstcommissie Vincent Lemoine De bardienstcommissie regelt de bardiensten, die alle seniorleden verplicht zijn een aantal keren per jaar te draaien.  
Hans de Rooij
Femke Six Dijkstra  
Open-Toernooi Commissie Marnix Bakker    
Marijke van den Bosch  
Olga van Eeuwijk-van Baal  
Zjoske Epping  
Anouk Groot
Larissa Hessing  
Annemarie Hoiting
Wilco Meiborg  
Sjoerd Nap  
Alex Oskam  
Danny van de Rijt  
Vincent Szabang  
Kascommissie Marnix Bakker De kascommissie is de enige commissie die direct door de Algemene Ledenvergadering wordt benoemd. Zij bestaat uit tenminste twee personen die geen zitting in het bestuur hebben. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verantwoording van het bestuur en brengt verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.  
Patrick van de Linde  

Hieronder worden een aantal commissies nader toegelicht.

De Baancommissie

Taakstelling

De Baancommissie spant zich in om de banen in een goede conditie te houden met de bedoeling de leden hierop zonder problemen te kunnen laten spelen.

Praktische zaken:

 • De medewerking van ALLE leden is nodig om de banen in optimale conditie te houden. Hiervoor hebben wij de navolgende richtlijnen opgesteld.
 • Draag te allen tijde voor tennisbanen geschikt schoeisel.
 • Bij plassen op de baan en  bij opdooi  is het verboden op de banen te spelen. Bij toch spelen kunt u wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade.
 • Veeg uw voeten voordat u de banen betreedt.
 • Indien de sleepnetten bij de banen hangen dient er na afloop van het spelen gesleept te worden. De sleepnetten hangen maar een deel van het jaar bij de banen, omdat het slepen van de banen niet het gehele jaar nodig/gewenst is.
 • De telborden naast de banen dienen vakkundig bediend te worden, d.w.z. niet met tennisracket, maar met de hand.
 • Respecteer de hekken rondom de baan; zorg dat er geen gaten in komen door het op een oneigenlijke manier bemachtigen van een tennisbal, die erover is geslagen; loop altijd even om het hek heen.
 • Het aanvullen van het keramische zand van onze Advantage Redcourt-banen gebeurt alleen door de groundsman.
 • Laat geen rommel, zoals lege flessen, bekers e.d. achter op de baan.
 • Bij de ingang van het park staan fietsenrekken; het is de bedoeling dat deze gebruikt worden.  Rijwielen horen niet op het pad!
 • Op het park staan vuilnisbakken. Het is de bedoeling dat die gebruikt worden.
 • Het gebruik van de baanverlichting moet gebeuren volgens de aangegeven instructies en regels. (Zie baanreglement Lichten)
 • Het is niet toegestaan om op het dak van het paviljoen te klimmen.
 • Werkzaterdagen worden gehouden in maart en oktober. De banen worden dan zomer- en winterklaar gemaakt. Iedereen is welkom om mee te helpen immers vele handen maken licht werk.

top

Senioren Technische Commissie

Taakstelling:

 • De Senioren Technische Commissie is belast met de technische aspecten van de tennissport binnen de vereniging.
 • Organiseren van wedstrijden, indelen van de spelers, begeleiden van de wedstrijden en het vaststellen van de winnaars.
 • Indelen en leiding geven aan de competitie op verenigingsniveau.
 • In samenspraak met de trainers organiseren van de trainingen en houden van toezicht daarop.
 • Trachten met die middelen, die haar ten diensten staan, het spelpeil te optimaliseren. Dit geldt zowel op individueel niveau als in teamverband.
 • Opstellen van het baanreglement en de daarbij behorende baanindeling.
 • Voorts draagt zij zorg voor inkoop en beheer van materialen, die betrekking hebben op wedstrijden en toernooien.

top

Jeugd Technische Commissie

Taakstelling

 • De primaire taak van de Jeugd TC is het bevorderen en leiding geven aan het tennis voor junioren binnen de vereniging. Daarnaast heeft de Jeugd TC een specifieke en een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor het beleid en uitvoering van het prestatieve jeugdtennis.
 • Specifieke taken en verantwoordelijkheden.
 • Beleid: Het formuleren van het prestatieve beleid voor junioren en het opstellen van een recreatief activiteitenplan.
 • Jeugdcompetitie: Het in samenwerking met de trainer motiveren van junioren voor deelname aan alle en mogelijke landelijke- en districts competitievormen en zorgdragen voor een tijdige publicatie/uitnodiging aan de junioren. Er wordt echter rekening gehouden met de baancapaciteit en de seniorenleden, die ook aan de competitie mee willen doen.
 • Het in overleg met de trainer samenstellen, leiden en begeleiden van de jeugd-competitieteams.
 • Selectie: Het in overleg met de trainer voordragen van jeugdleden, die op grond van hun kwaliteiten in aanmerking komen om 'Voor te spelen' voor bond-, district- en jeugdplantraining en het zorgdragen voor daadwerkelijke afvaardiging en begeleiding. In overleg met de trainer samenstellen van de jeugdselectie binnen de vereniging.
 • Jeugdplan Woerden: De doelstelling van de Woerdense verenigingen is het tennisniveau in Woerden op een hoger peil te brengen, de jeugd de kans te bieden op een hoger niveau in onderling verband in Woerden te kunnen spelen en de jeugd zoveel als mogelijk voor de Woerdense tennisverenigingen te behouden. Uit de Jeugd TC wordt een lid gekozen voor het Stichtingsbestuur van Jeugdplan.
 • Training: Het in overleg met de trainer samenstellen van het trainingsschema voor de junioren. Elk jeugdlid is verplicht deel te nemen aan de zomertraining. Voor de wintertraining dient het jeugdlid zich op te geven.
 • Balvaardigheidstraining: Het in samenwerking met de trainer organiseren en begeleiden van balvaardigheidtrainingen. Deze training wordt gegeven aan de nieuwe jeugdleden in de leeftijd van circa 5 tot 9 jaar. De training vindt plaats tijdens de winter, die vooraf gaat aan de eerstvolgende zomertraining.
 • Toernooien: Het in samenwerking met de trainer motiveren van jeugdleden om deel te nemen aan toernooien.
 • Het Open Jeugdtoernooi is een speciaal toernooi, dat georganiseerd wordt door een commissie, die is samengesteld uit de drie Woerdense verenigingen. Alle jeugdleden kunnen zich hiervoor opgeven.
 • De Jeugdclubkampioenschappen: Het organiseren van de Jeugdclubkampioenschappen. De Selectie-, Jeugdplan-, Bonds- en Districtsspelers zijn in principe verplicht om deel te nemen. De overige jeugdspelers dienen zich hiervoor op te geven.
 • Recreatieve activiteiten: Het organiseren van recreatieve activiteiten specifiek voor de jeugd zoals: openingstoernooi, toss-middagen, uitwisseling toernooi, laat op toernooi, gezinstoernooi, slotfeest.
 • Nieuwe jeugdspelers: Het zorgdragen voor opvang en kennismaking van nieuwe junioren.
 • Samenwerking Woerdense tennisverenigingen: Het leveren van een bijdrage aan c.q. participeren in de organisatie van activiteiten, die met andere Woerdense tennisverenigingen worden georganiseerd.
 • VEPsm@sh: Het verzorgen van specifieke kopij voor junioren ten behoeve van het clubblad.top

Onze sponsor:

Rabobank

Ogenblik a.u.b. ...